Alle rechten voorbehouden:

Niets uit deze Website, Posters, Kaarten en alle vorige en komende uitgaven met betrekking tot de Kaart van Terschelling mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en of openbaargemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, fotokopieën, opname of op enige manier dan ook zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de uitgever

Ceciel Lurvink